Informace o zpracování osobních údajů uživatelů CebiaNET

poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) zaměstnancům a zástupcům smluvních autorizovaných pracovišť Cebia (dále jen „APC“), kteří mají zřízen osobní účet v internetovém portálu CebiaNET přístupném na adrese www.cebianet.cz

I. Správce Vašich údajů

Společnost Cebia, spol. s r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 18628443, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4057 (dále jen „Cebia“) jako správce Vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Účely zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účel personalizovaného přístupu k systémům Cebia, které je Vámi zastupované APC oprávněno využívat prostřednictvím portálu CebiaNET na základě smlouvy o APC.

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá Cebia kontaktní údaje z Vašeho osobního účtu pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování, a to do doby, než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

III. Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, abychom Vám mohli zpřístupnit naše systémy v portálu CebiaNET, dále abychom dodrželi naše smluvní povinnosti vůči APC a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy.

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů.

A. Základní identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, typ pracovníka APC. Jedná se o osobní údaje, díky kterým Vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.

B. Kontaktní údaje: e-mail, telefon, mobilní telefon. Jedná se o osobní údaje, díky kterým Vás můžeme kontaktovat.

C. Údaje o využívání portálu CebiaNET: záznamy o Vašem přihlášení, odhlášení a činnostech v systémech Cebia, IP adresy zařízení a identifikátory cookies. Jedná se o údaje pro automatizované rozhodování, na základě kterého můžete být osloveni obchodní nabídkou.

IV. Příjemci Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci Cebia. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, mohou být Vaše osobní údaje předávány partnerům Cebia, kteří se zabývají poskytováním finančních i nefinančních produktů a služeb.

Zpracování osobních údajů mohou pro Cebia provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny orgánům veřejné moci.

V. Doba zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou u Cebia uloženy po dobu nezbytně nutnou k poskytování a využívání systémů Cebia prostřednictvím portálu CebiaNET anebo po dobu trvání smlouvy o APC.

Po ukončení využívání systémů Cebia anebo po ukončení smlouvy o APC nadále zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje uchováváme taktéž z toho důvodu, abychom případně mohli uplatňovat naše práva, což považujeme za náš oprávněný zájem.

Jakmile je naplněn účel zpracování osobních údajů a zároveň neexistuje žádný jiný účel zpracování, nebo v případě, že ke zpracování osobních údajů nemáme zákonný důvod, Vaše osobní údaje neprodleně anonymizujeme nebo definitivně vymažeme z našich databází a informačních systémů.

VI. Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování Vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování Vašich údajů, nebo vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

Právo na přístup ke svým údajům a Vaše další práva uplatníte u osoby jednající za Vámi zastupované APC, která je za APC oprávněna spravovat registrace osobních účtů, případně přímo u Cebia.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte otázky, volejte na +420 222 207 207 nebo nám pište na [email protected]

Nenašli jste co jste hledali? Zkuste navštívit web pro zákazníky.