Informace o zpracování osobních údajù uživatelù CebiaNET

poskytované ve smyslu naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù (dále jen „GDPR“) zamìstnancùm a zástupcùm smluvních autorizovaných pracoviš Cebia (dále jen „APC“), kteøí mají zøízen osobní úèet v internetovém portálu CebiaNET pøístupném na adrese www.cebianet.cz

I. Správce Vašich údajù

Spoleènost Cebia, spol. s r.o., se sídlem Vyskoèilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha 4, IÈ: 18628443, zapsaná v obchodním rejstøíku vedeném u Mìstského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4057 (dále jen „Cebia“) jako správce Vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajù a o Vašich právech.

II. Úèely zpracování Vašich údajù

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro úèel personalizovaného pøístupu k systémùm Cebia, které je Vámi zastupované APC oprávnìno využívat prostøednictvím portálu CebiaNET na základì smlouvy o APC.

V souladu se zákonem è. 480/2004 Sb., o nìkterých službách informaèní spoleènosti, využívá Cebia kontaktní údaje z Vašeho osobního úètu pro úèel zasílání obchodních sdìlení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování, a to do doby, než s tímto využitím svého kontaktu vyjádøíte nesouhlas.

III. Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, abychom Vám mohli zpøístupnit naše systémy v portálu CebiaNET, dále abychom dodrželi naše smluvní povinnosti vùèi APC a také abychom chránili i naše oprávnìné zájmy.

Zpracováváme následující kategorie osobních údajù.

A. Základní identifikaèní údaje: jméno, pøíjmení, titul, typ pracovníka APC. Jedná se o osobní údaje, díky kterým Vás jednoznaènì a nezamìnitelnì identifikujeme.

B. Kontaktní údaje: e-mail, telefon, mobilní telefon. Jedná se o osobní údaje, díky kterým Vás mùžeme kontaktovat.

C. Údaje o využívání portálu CebiaNET: záznamy o Vašem pøihlášení, odhlášení a èinnostech v systémech Cebia, IP adresy zaøízení a identifikátory cookies. Jedná se o údaje pro automatizované rozhodování, na základì kterého mùžete být osloveni obchodní nabídkou.

IV. Pøíjemci Vašich údajù

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci Cebia. Pokud je zpracování osobních údajù založeno na Vašem souhlasu, mohou být Vaše osobní údaje pøedávány partnerùm Cebia, kteøí se zabývají poskytováním finanèních i nefinanèních produktù a služeb.

Zpracování osobních údajù mohou pro Cebia provádìt pouze zpracovatelé na základì smlouvy o zpracování osobních údajù.

Vaše osobní údaje mohou být za urèitých podmínek zpøístupnìny orgánùm veøejné moci.

V. Doba zpracování Vašich údajù

Vaše osobní údaje jsou u Cebia uloženy po dobu nezbytnì nutnou k poskytování a využívání systémù Cebia prostøednictvím portálu CebiaNET anebo po dobu trvání smlouvy o APC.

Po ukonèení využívání systémù Cebia anebo po ukonèení smlouvy o APC nadále zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro úèely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecnì závazných právních pøedpisù. Osobní údaje uchováváme taktéž z toho dùvodu, abychom pøípadnì mohli uplatòovat naše práva, což považujeme za náš oprávnìný zájem.

Jakmile je naplnìn úèel zpracování osobních údajù a zároveò neexistuje žádný jiný úèel zpracování, nebo v pøípadì, že ke zpracování osobních údajù nemáme zákonný dùvod, Vaše osobní údaje neprodlenì anonymizujeme nebo definitivnì vymažeme z našich databází a informaèních systémù.

VI. Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentnì, korektnì, v souladu s GDPR a obecnì závaznými právními pøedpisy. Máte právo na pøístup ke svým údajùm a právo na jejich opravu. V pøípadech zpracování Vašich údajù, ke kterým jste udìlili souhlas, jste oprávnìni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní dùvod pro zpracování Vašich údajù, nebo vznesete námitku proti zpracování pro úèely pøímého marketingu, máte právo na výmaz èi omezení zpracování.

Právo na pøístup ke svým údajùm a Vaše další práva uplatníte u osoby jednající za Vámi zastupované APC, která je za APC oprávnìna spravovat registrace osobních úètù, pøípadnì pøímo u Cebia.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajù není v poøádku, mùžete podat stížnost u Úøadu pro ochranu osobních údajù. Pokud máte otázky, volejte na +420 222 207 207 nebo nám pište na gdpr@cebia.cz

Nenašli jste co jste hledali? Zkuste navštívit web pro zákazníky.